Στατιστική Ανάλυση - Μακροπρόθεσμη Εκτίμηση καιρού Άνοιξη 2019 (Κύπρος)

 
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ - ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙΡΟΥ ΑΝΟΙΞΗ 2019 (ΚΥΠΡΟΣ)
STATISTICAL ANALYSIS - LONG TERM WEATHER PREDICTION SPRING 2019 (CYPRUS)
 
 
Θερμοκρασιακή Απόκλιση (απόκλιση από τις μέσες κλιματικές τιμές)
Temperature Deviation (Deviation from the mean temperatures)
 
Άνοιξη: -0.15 βαθμοί Κελσίου / Spring: -0.15 degrees Celsius
 
Μάρτιος: -1.1 βαθμοί Κελσίου / March: -1.1 degrees Celsius
Απρίλιος: -0.1 βαθμοί Κελσίου / April: -0.1 degrees Celsius 
Μάιος: +1.3 βαθμοί Κελσίου / May: +1.3 degrees Celsius
 
Θερμοκρασιακή Τάση στα 850hPa - Temperature Trend in 850hPa
 
 
Θερμοκρασιακή Απόκλιση (απόκλιση από τις μέσες κλιματικές τιμές)
Θερμοκρασιακή κλίμακα από -30 βαθμούς Κελσίου (σκούρο μπλε) έως 30 βαθμούς Κελσίου (σκούρο κόκκινο)
Temperature Deviation (deviation from the mean temperatures)
Temperature scale from -30 degrees Celsius (deep blue) to 30 degrees Celsius (deep red)
 
 
Θερμοκρασιακή Πιθανότητα (πιθανότητα εκδήλωσης θερμού/ψυχρού σεναρίου)
Πιθανότητα από -100% (σκούρο μπλε) έως +100% (σκούρο κόκκινο)
Η θερμοκρασιακή πιθανότητα είναι το αποτέλεσμα της θερμοκρασιακής απόκλισης από τις μέσες τιμές συνυπολογίζοντας την στατιστική αβεβαιότητα.
Tο ποσοστό % υποδηλώνει χρωματικά την απόκλιση καθώς και την ένταση της απόκλισης / διακύμανση σε σχέση με την μέση τιμή 35ετίας. 
 
Temperature Probability (probability of warm/cold scenarios)
Probability from -100% (deep blue) to +100% (deep red)
The temperature probability is the result of the temperature deviation comparing to the mean values, taking into account the statistical uncertaintly.
The percentage % indicates chromatically the deviation as well as the intensity of the deviation / fluctuation in relation to the average of 35 years.
 
 
Θερμοκρασιακή Τάση στα 850hPa - Temperature trend in 850hPa
 
Λευκωσία - Nicosia
  
Λεμεσός - Lemesos
 
 
Δημήτρης Καμπόλης 
Φυσικός, κατεύθυνσης περιβάλλοντος και μετεωρολογίας
YouWeather.com
 
Η παραπάνω ανάλυση αποτελεί εκτίμηση και όχι πρόγνωση.
 
Data provided by the NOAA/OAR/ESRL PSD, Boulder, Colorado, USA, from their Web site at http://www.esrl.noaa.gov/psd/

 

Ημ/νία καταχώρησης: 18/2/2019