Στατιστική Ανάλυση - Μακροπρόθεσμη Εκτίμηση καιρού Χειμώνας 2018-2019 (Μέση Ανατολή)

 
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ - ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙΡΟΥ ΧΕΙΜΩΝΑΣ 2018-2019 (ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ)
STATISTICAL ANALYSIS - LONG TERM WEATHER PREDICTION WINTER 2018-2019 (MIDDLE EAST)
 
 
Θερμοκρασιακή Απόκλιση (απόκλιση από τις μέσες κλιματικές τιμές)
Temperature Deviation (Deviation from the mean temperatures)
 
Χειμώνας: -0.42 βαθμοί Κελσίου / Winter: -0.42 degrees Celsius
 
Δεκέμβριος: -0.1 βαθμοί Κελσίου / December: -0.1 degrees Celsius
Ιανουάριος: -0.2 βαθμοί Κελσίου / January: -0.2 degrees Celsius 
Φεβρουάριος: -0.9 βαθμοί Κελσίου / February: -0.9 degrees Celsius
 
Θερμοκρασιακή Τάση στα 850hPa - Temperature Trend in 850hPa
 
 
Θερμοκρασιακή Πιθανότητα (πιθανότητα εκδήλωσης θερμού/ψυχρού σεναρίου)
Πιθανότητα από -100% (σκούρο μπλε) έως +100% (σκούρο κόκκινο)
Η θερμοκρασιακή πιθανότητα είναι το αποτέλεσμα της θερμοκρασιακής απόκλισης από τις μεσες τιμές συνυπολογίζοντας την στατιστική αβεβαιότητα.
Tο ποσοστό % υποδηλώνει χρωματικά την απόκλιση καθώς και την ένταση της απόκλισης / διακυμανση σε σχέση με την μέση τιμή 35ετίας. 
Temperature Probability (probability of warm/cold scenarios)
Probability from -100% (deep blue) to +100% (deep red)
The temperature probability is the result of the temperature deviation comparing to the mean values, taking into account the statistical uncertaintly.
The percentage % indicates chromatically the deviation as well as the intensity of the deviation / fluctuation in relation to the average of 35 years.
 
 
Θερμοκρασιακή Πιθανότητα (πιθανότητα εκδήλωσης θερμού/ψυχρού σεναρίου)
Πιθανότητα από -100% (σκούρο μπλε) έως +100% (σκούρο κόκκινο)
Temperature Probability (probability of warm/cold scenarios)
Probability from -100% (deep blue) to +100% (deep red)
 
 
Θερμοκρασιακή Τάση στα 850hPa - Temperature trend in 850hPa
 
Άγκυρα - Ankara
  
Βυρητός - Beirut
 
Τελ Αβίβ - Tel Aviv
 
Μπακού - Baku
 
Τεχεράνη - Tehran
 
 
Δημήτρης Καμπόλης 
YouWeather.com
 
Η παραπάνω ανάλυση αποτελεί εκτίμηση και όχι πρόγνωση.
 
Data provided by the NOAA/OAR/ESRL PSD, Boulder, Colorado, USA, from their Web site at http://www.esrl.noaa.gov/psd/

 

Ημ/νία καταχώρησης: 8/11/2018