Στατιστική Ανάλυση - Μακροπρόθεσμη Εκτίμηση καιρού Άνοιξη 2020 (Ελλάδα)

 
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ - ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙΡΟΥ ΑΝΟΙΞΗ 2020 (ΕΛΛΑΔΑ)
STATISTICAL ANALYSIS - LONG TERM WEATHER PREDICTION SPRING 2020 (GREECE)
 
 
Θερμοκρασιακή Απόκλιση (απόκλιση από τις μέσες κλιματικές τιμές)
Temperature Deviation (Deviation from the mean temperatures)
 
Μάρτιος - March
 
Απρίλιος - April
 
Μάϊος - May
 
Θερμοκρασιακή Τάση στα 850hPa - Temperature Trend in 850hPa
 
 
 
Θερμοκρασιακή Πιθανότητα (πιθανότητα εκδήλωσης θερμού/ψυχρού σεναρίου)
Πιθανότητα από -100% (σκούρο μπλε) έως +100% (σκούρο κόκκινο)
Η θερμοκρασιακή πιθανότητα είναι το αποτέλεσμα της θερμοκρασιακής απόκλισης από τις μέσες τιμές συνυπολογίζοντας την στατιστική αβεβαιότητα.
Tο ποσοστό % υποδηλώνει χρωματικά την απόκλιση καθώς και την ένταση της απόκλισης / διακυμανση σε σχέση με την μέση τιμή 35ετίας. 
Temperature Probability (probability of warm/cold scenarios)
Probability from -100% (deep blue) to +100% (deep red)
The temperature probability is the result of the temperature deviation comparing to the mean values, taking into account the statistical uncertaintly.
The percentage % indicates chromatically the deviation as well as the intensity of the deviation / fluctuation in relation to the average of 35 years.
 
 
Κύρια χαρακτηριστικά 
Μάρτιος: Ψυχρότερος από τις μέσες κλιματικές τιμές / πιθανό έντονο καιρικό γεγονός στα μέσα του μήνα στα κεντρικά ηπειρωτικά.
Απρίλιος: Υψηλότερες θερμοκρασίες από τις μέσες κλιματικές τιμές το πρώτο δεκαήμερο / ψύχρα την Μεγάλη Βδομάδα.
Μάϊος: Διαρκείς και σημαντικές θερμοκρασιακές εναλλαγές / έντονες καταιγίδες.
 
Highlights
March: Lower temperatures than mean values / possible severe weather event around mid-month in mainland.
April: Higher temperatures than mean values during month opening / cool weather during Easter.
May: Continuous and significant temperature changes / severe thunderstorms.
 
Θερμοκρασιακή Τάση στα 850hPa - Temperature Trend in 850hPa
 
Δυτική Ελλάδα - West Greece
  
Ήπειρος - Epirus
 
Μακεδονία - Macedonia
 
Θράκη - Thrace
 
Βόρειο Αιγαίο - North Aegean
 
Θεσσσαλία - Thessaly
 
Αττική - Attica
 
Πελοπόννησος - Peloponnese
 
Νότιο Αιγαίο - South Aegean
 
Κρήτη - Crete
  
 
Δημήτρης Καμπόλης
Φυσικός, κατεύθυνσης περιβάλλοντος και μετεωρολογίας - MSc
AMS member
YouWeather.com
 
Η παραπάνω ανάλυση αποτελεί εκτίμηση και όχι πρόγνωση.
 
Data provided by the NOAA/OAR/ESRL PSD, Boulder, Colorado, USA, from their Web site at http://www.esrl.noaa.gov/psd/

 

Ημ/νία καταχώρησης: 18/2/2020