Στατιστική Ανάλυση - Μακροπρόθεσμη Εκτίμηση καιρού Χειμώνας 2019-2020 (Ευρώπη)

 
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ - ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙΡΟΥ ΧΕΙΜΩΝΑΣ 2019-2020 (ΕΥΡΩΠΗ)
STATISTICAL ANALYSIS - LONG TERM WEATHER PREDICTION WINTER 2019-2020 (EUROPE)
 
 
Θερμοκρασιακή Απόκλιση (απόκλιση από τις μέσες κλιματικές τιμές)
Temperature Deviation (Deviation from the mean temperatures)
 
Χειμώνας: ελαφρώς ψυχρότερος από τις μέσες κλιματικές τιμές / Winter: slightly colder than mean temperatures 
 
Δεκέμβριος - December
 
Ιανουάριος - January
 
Φεβρουάριος - February
 
Θερμοκρασιακή Τάση στα 850hPa - Temperature Trend in 850hPa
 
 
 
Θερμοκρασιακή Πιθανότητα (πιθανότητα εκδήλωσης θερμού/ψυχρού σεναρίου)
Πιθανότητα από -100% (σκούρο μπλε) έως +100% (σκούρο κόκκινο)
Η θερμοκρασιακή πιθανότητα είναι το αποτέλεσμα της θερμοκρασιακής απόκλισης από τις μεσες τιμές συνυπολογίζοντας την στατιστική αβεβαιότητα.
Tο ποσοστό % υποδηλώνει χρωματικά την απόκλιση καθώς και την ένταση της απόκλισης / διακυμανση σε σχέση με την μέση τιμή 35ετίας. 
Temperature Probability (probability of warm/cold scenarios)
Probability from -100% (deep blue) to +100% (deep red)
The temperature probability is the result of the temperature deviation comparing to the mean values, taking into account the statistical uncertaintly.
The percentage % indicates chromatically the deviation as well as the intensity of the deviation / fluctuation in relation to the average of 35 years.
 
 
Θερμοκρασιακή Τάση στα 850hPa - Temperature Trend in 850hPa
 
Μαδρίτη - Madrid
  
Ρώμη - Rome
 
Βουδαπέστη - Budapest
 
Βελιγράδι - Belgrade
 
Βουκουρέστι - Bucharest
 
Αθήνα - Athens
 
Λευκωσία - Nicosia
 
Λονδίνο - London
 
Βερολίνο - Berlin
 
Παρίσι - Paris
 
Μόσχα - Moscow 
 
Στοκχόλμη - Stockholm
 
Δημήτρης Καμπόλης
Φυσικός, κατεύθυνσης περιβάλλοντος και μετεωρολογίας
AMS member
YouWeather.com
 
Η παραπάνω ανάλυση αποτελεί εκτίμηση και όχι πρόγνωση.
 
Data provided by the NOAA/OAR/ESRL PSD, Boulder, Colorado, USA, from their Web site at http://www.esrl.noaa.gov/psd/

 

Ημ/νία καταχώρησης: 30/10/2019