Στατιστική Ανάλυση - Μακροπρόθεσμη Εκτίμηση καιρού Καλοκαίρι 2019 (Κύπρος)

 
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ - ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙΡΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2019 (ΚΥΠΡΟΣ)
STATISTICAL ANALYSIS - LONG TERM WEATHER PREDICTION SUMMER 2019 (CYPRUS)
 
 
Θερμοκρασιακή Απόκλιση (απόκλιση από τις μέσες κλιματικές τιμές)
Temperature Deviation (Deviation from the mean temperatures)
 
Καλοκαίρι: ψυχρότερο από τις μέσες κλιματικές τιμές / Summer: colder than mean temperatures
 
Ιούνιος: θερμότερο από τις μέσες κλιματικές τιμές / June: warme than mean temperatures
Ιούλιος: σημαντικά ψυχρότερος από τις μέσες κλιματικές τιμές / July: much colder than mean temperatures
Αύγουστος: στις μέσες κλιματικές τιμές / August: around mean temeratures
 
Θερμοκρασιακή Τάση στα 850hPa - Temperature Trend in 850hPa
 
 
Θερμοκρασιακή Απόκλιση (απόκλιση από τις μέσες κλιματικές τιμές)
Θερμοκρασιακή κλίμακα από -30 βαθμούς Κελσίου (σκούρο μπλε) έως 30 βαθμούς Κελσίου (σκούρο κόκκινο)
Temperature Deviation (deviation from the mean temperatures)
Temperature scale from -30 degrees Celsius (deep blue) to 30 degrees Celsius (deep red)
 
 
Θερμοκρασιακή Πιθανότητα (πιθανότητα εκδήλωσης θερμού/ψυχρού σεναρίου)
Πιθανότητα από -100% (σκούρο μπλε) έως +100% (σκούρο κόκκινο)
Η θερμοκρασιακή πιθανότητα είναι το αποτέλεσμα της θερμοκρασιακής απόκλισης από τις μεσες τιμές συνυπολογίζοντας την στατιστική αβεβαιότητα.
Tο ποσοστό % υποδηλώνει χρωματικά την απόκλιση καθώς και την ένταση της απόκλισης / διακυμανση σε σχέση με την μέση τιμή 35ετίας. 
Temperature Probability (probability of warm/cold scenarios)
Probability from -100% (deep blue) to +100% (deep red)
The temperature probability is the result of the temperature deviation comparing to the mean values, taking into account the statistical uncertaintly.
The percentage % indicates chromatically the deviation as well as the intensity of the deviation / fluctuation in relation to the average of 35 years.
 
 
Θερμοκρασιακή Τάση στα 850hPa - Temperature Trend in 850hPa
 
Λευκωσία - Nicosia
  
Λάρνακα - Larnaca
 
 
Συνοπτικά:
Καλοκαίρι 2019: Υψηλές θερμοκρασίες και παρατεταμένες ζέστες τον Ιούνιο. 
Χαμηλότερες θερμοκρασίες από τις μέσες κλιματικές τιμές και αυξημένη αστάθεια τον Ιούλιο. 
Πολύ υψηλές θερμοκρασίες στις αρχές και τα τέλη Αυγούστου - πιθανή αστάθεια στα μέσα του μήνα.
 
Δημήτρης Καμπόλης
Φυσικός, κατεύθυνσης περιβάλλοντος και μετεωρολογίας
YouWeather.com
 
Η παραπάνω ανάλυση αποτελεί εκτίμηση και όχι πρόγνωση.
 
Data provided by the NOAA/OAR/ESRL PSD, Boulder, Colorado, USA, from their Web site at http://www.esrl.noaa.gov/psd/

 

Ημ/νία καταχώρησης: 15/5/2019